تلاش برای ایجاد دموکراسی در ایران با محمد زمانی قسمت هشتم از سیمای رهایی

در این برنامه دعوت به اتحاد حول «خواست کنونی»: «نه به اعدام»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «تعیین حداقل دو میلیون تومان دستمزد ماهیانه برای همه حقوق بگیران» و همچنین درخواست «همبستگی در عمل» به ویژه برای «روزهای ۲۰ تا ۲۷ بهمن اشاره شده است.در ادامه به مواضع جبهه دموکراتیک اشاره شده است.

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو