پسابرجام و غیراتمی شدن شبه جزیرۀ کره و جمهوری اسلامی


پسابرجام و غیراتمی شدن شبه جزیرۀ کره. رضا پرچی زاده، ایرج مصداقی، جهانشاه رشیدیان و محمد زمانی به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو