نسل امروز از حرفهای تکراری خسته است

محمد زمانی
mmzنسل امروز از حرفهای تکراری خسته است به قول ستارخان دشمنان ما تنها زمانی می توانند بر ما پیروز شوند که خود ما دشمن همدیگر شویم. «ساموئل» سخن پر معنایی گفته است اری برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود قدرت و جرات لازم است. هر ماهی مرده ایی میتواند همسو با جریان اب حرکت نماید. براستی شرف و تعهد اخلاقی برای یک جامعه که بخواهد به رشد و ازادی برسد واجب است. بعضی مواقع از این همه رسانه و اپوزیسیون موازی در برابر اپوزیسیون واقعی و مردمی انسان را شگفت زده می نماید. که چگونه عده ایی از پول خون مردم ایران برای خود بهره برداری می نمایند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

هوا بس ناجوانمرانه سرد است

محمد زمانی
mmzدر آستانۀ جنگ جهانیِ دوم سوالی ذهن جامعه شناسان را به خود معطوف داشت و آن اینکه چرا برخی کشور ها به سمت اقتدار گرایی گرایش یافتند در حالی که بقیه از نهادهای آزادیخواه حمایت کردند. انسان شناسانی مانند مارگارت مید و روث بِنِدیکت ، قبل از جنگ جهانی دوم و حتی طیّ آن، طرفدار دیدگاهِ «فرهنگ و شخصیت» بودند که بر طبق آن اعضای جوامع مختلف، الگو های شخصیتی متفاوتی پرورش می دهند که همین امر به نوبۀ خود علتِ گرایش افراد به نهاد ها و برنامه های خاصّی در جوامع می شود. از همین دست استدلال ها، البته در قلمروِ متفاوت، از سوی متفکران دیگری نیز صورت گرفته است.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

ایا اصولا جامعه و روشنفکران ما نقد پذیر هستند؟

محمد زمانی

mmzعاملي كه باعث شده توضيحي در مورد نقد ارائه دهم. اين است كه مقالات زیادی در سایت ها در خصوص چگونگی اتحاد بین گروها و سازمانها درج می شود. با توجه به لزوم اتحاد بین گروها و احزاب سیاسی برای ایجاد یک الترناتیو سکولار و دموکرات در قبال حکومت اسلامی در ایران ، متاسفانه تخریب و تعصبات شخصی و گروهی،جای خود را به نقد درست داده است. به باور من هیچ شخصی نباید مصون از نقد درست باشد .در اپوزیسیون عده ایی نه بر مبنای اعتقاد به یک شخصیت ملی ،بلکه به عنوان ابزاری برای بهره برداری شخصی و حزبی استفاده می نمایند.ما اگر بخواهیم منصف باشیم باید خالی و پر بودن یک لیوان اب رابا هم ببینیم.،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

روشنفکران قدیمی; نسل امروز به ایران فردا می اندیشد

محمد زمانی

mmzمهمترین عاملی که در پیشرفت و توسعه اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم نقش برجسته ای ایفا کرده است ، برگزیدن اقتصاد لیبرال و سرمایه داری خصوصی که در قالب رفورم پولی ژوئن 1948 و دیگر اقداماتی که آلمان فدرال پس از جنگ صورت داده ، بوده است . و امروز شاهد رفاه و شکوفایی اقتصادی در این کشور هستیم.ای کاش روشنفکران ما به جای برخی مباحث حاشیه ایی به فردای ایران می اندیشند و همه در توسعه ان سهیم بودند.ایران ما گرفتار است و تا وضع از این بدتر نشده به خود ایید.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

اپوزیسیون به کدام سمت میرود;دموکراسی خواهی یا قدرت خواهی؟

محمد زمانی

mmzاما اینبار اعتراضات ازسوی بازار و قشر حقوق بگیر ومردم تحت فشار،با توجه به این همه تورم و گرانی است، که اقتصاد ایران را به یک پرتگاه کشانده است.مردم و جوانان از این فرصت بدست امده ،هم بدرستی برای اعتراض خود ،به کلیت نظام و حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی استفاده نمودند و در خیابانها در کنار بازاریان به شعار پرداختند،و ابراز داشتند اتحاد اتحاد اتحاد .این پیامی است از داخل ایران به خارج که بدون اتحاد و مانفیست و راهکار و برنامه و سازماندهی این اعتراضات هم به سرنوشت جنبش سبز، منجر خواهد شد.اری ایران در شرایط حساسی است و امروز وظیفه همه این است ،که با هر تفکر سیاسی وایدئولوژی راهی برای نجات ایران، با همکاری و اتحاد ارائه دهیم.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات