روشنفکران قدیمی; نسل امروز به ایران فردا می اندیشد

محمد زمانی

mmzمهمترین عاملی که در پیشرفت و توسعه اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم نقش برجسته ای ایفا کرده است ، برگزیدن اقتصاد لیبرال و سرمایه داری خصوصی که در قالب رفورم پولی ژوئن 1948 و دیگر اقداماتی که آلمان فدرال پس از جنگ صورت داده ، بوده است . و امروز شاهد رفاه و شکوفایی اقتصادی در این کشور هستیم.ای کاش روشنفکران ما به جای برخی مباحث حاشیه ایی به فردای ایران می اندیشند و همه در توسعه ان سهیم بودند.ایران ما گرفتار است و تا وضع از این بدتر نشده به خود ایید.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات