بررسی رهبری جنبش های مردمی و ایجاد الترناتیو

بررسی رهبری جنبش های مردمی در ایران و روابط امارات و اسراییل .در شرایط امروز میتوان بر اساس اشترکات شورای هماهنگی را ایجاد نمود و از همه جنبش ها حمایت نمود

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو