بررسی نشست واشنگتن دی‌سی و اتحاد و همگرایی اپوزیسیون

بررسی نشست واشنگتن دی‌سی و اتحاد و همگرایی اپوزیسیون با حضور محمد زمانی و دامون گلریز.ترس خامنه‌ای از مولوی عبدالحمید، میرحسین موسوی و نشست واشنگتن دی‌سی | قیام ملی مردم

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو