اپوزیسیون به کدام سمت میرود;دموکراسی خواهی یا قدرت خواهی؟

محمد زمانی

mmzاما اینبار اعتراضات ازسوی بازار و قشر حقوق بگیر ومردم تحت فشار،با توجه به این همه تورم و گرانی است، که اقتصاد ایران را به یک پرتگاه کشانده است.مردم و جوانان از این فرصت بدست امده ،هم بدرستی برای اعتراض خود ،به کلیت نظام و حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی استفاده نمودند و در خیابانها در کنار بازاریان به شعار پرداختند،و ابراز داشتند اتحاد اتحاد اتحاد .این پیامی است از داخل ایران به خارج که بدون اتحاد و مانفیست و راهکار و برنامه و سازماندهی این اعتراضات هم به سرنوشت جنبش سبز، منجر خواهد شد.اری ایران در شرایط حساسی است و امروز وظیفه همه این است ،که با هر تفکر سیاسی وایدئولوژی راهی برای نجات ایران، با همکاری و اتحاد ارائه دهیم.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات