ایا اصولا جامعه و روشنفکران ما نقد پذیر هستند؟

محمد زمانی

mmzعاملي كه باعث شده توضيحي در مورد نقد ارائه دهم. اين است كه مقالات زیادی در سایت ها در خصوص چگونگی اتحاد بین گروها و سازمانها درج می شود. با توجه به لزوم اتحاد بین گروها و احزاب سیاسی برای ایجاد یک الترناتیو سکولار و دموکرات در قبال حکومت اسلامی در ایران ، متاسفانه تخریب و تعصبات شخصی و گروهی،جای خود را به نقد درست داده است. به باور من هیچ شخصی نباید مصون از نقد درست باشد .در اپوزیسیون عده ایی نه بر مبنای اعتقاد به یک شخصیت ملی ،بلکه به عنوان ابزاری برای بهره برداری شخصی و حزبی استفاده می نمایند.ما اگر بخواهیم منصف باشیم باید خالی و پر بودن یک لیوان اب رابا هم ببینیم.،

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات