محبوسم اما امیدوار

حشمت طبرزدی

حشمتبا امدن دولت روحانی این انتظار را داشتم که راه نفسی باز شود و البته تا حدودی و در نسبت به گذشته ،منفذی هر چند بسیار تنگ، باز گردید. اگر بگوییم وضعیت فعلی همچون دوران سیاه احمدی نژاد است، نخواسته ایم واقعیت را بپذیریم . با پذیرش تسلیم نامه ی ژنو از سوی رژیم، به خواندن ادامه دهید