جمهوری اسلامی از کار افتاده است

رضا تقي زاده
رضا تقی زادهاستمرار ۳۴ سال حکومت بدون اعمال نظارت و مشارکت واقعی مردم، جمهوری اسلامی ایران را در شرایطی قرار داده است که در گذشته تمامی نظامهای اقتدار گرای جهان بدون استثنا تجربه کرده اند: پوسیدگی از درون در نتیجه تشدید روند فساد سیاسی، اداری و مالی. جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی توان انجام وظایف متعارفی خود را از دست داده است به خواندن ادامه دهید