با حکومت اسلامی چه باید کرد؟

محمد زمانی
me in suitمدت هاست که با خودم فکر میکنم ،چرا این حکومت با قانون اساسی موجود توانست،بر ایران حاکم شود و بعد از سی و پنج سال هنوز، با فریب به حکومت خود ادامه میدهد .به اعتقاد من انسداد سیاسی و جنگ سرد بین شوروی سابق و دنیای غرب و حمایت نیروهای به اصطلاح روشنفکر، که بیشتر از جریان چپ بودند از خمینی به عنوان یک الترناتیو برای مبارزات و سقوط دوران پهلوی بهره جستند ،اما نتوانستند یک سیستم سکولار و دموکرات را بعد از دوران پهلوی در ایران نهادینه نمایند به خواندن ادامه دهید