از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی

رامین کامران

از هنگام انتشار [کتاب ِ]«براندازی»، بسیاری از کسانی که خواستار تغییر نظام سیاسی ایران هستند، مستقیم یا به واسطهُ سایت ایران لیبرال، با من تماس گرفته اند و نظرات خود را با من در میان نهاده اند. دو مصاحبه ای که اخیراً با همین سایت دربارهُ «براندازی» انجام گرفت، به خواندن ادامه دهید