خودکفایی سیاسی مانند خودکفایی اقتصادی بی معنی است

الاهه بقراط

بقراطاگر کشوری می‌‌تواند از نظر اقتصادی، بدون طی مراحلی که کشورهای پیشرفته طی کرده‌اند، در چهارچوب نظام سرمایه‌داری و روند جهانی شدن قرار بگیرد، اگر کشوری می‌تواند از نظر تکنولوژی، مدعی تکمیل چرخه تولید انرژی هسته‌ای شود، این کشور از نظر سیاسی نیز می‌تواند ادعای تحقق دمکراسی داشته باشد. بیهوده نیست که برخی ساز «مردم‌سالاری دینی» را کوک کردند. «مردم‌سالاری دینی» هیچ معنایی جز این ندارد که ما برای «مردم‌سالاری» به بلوغ کافی به خواندن ادامه دهید

دکترین شوم نابودی ایران!

حسن درشتی
darashtiاگر ما ایرانیان خود را در رویای خوش توهم و امیدواری بدور از حرکتهای عملگرایانه و مدبرانه همراه با برنامه ریزیها و مدیریت صحیح و منطقی وعقلانی دور نگهداریم و خود را آماده نسازیم، دچار چنان طوفان سهمگینی خواهیم شد که نه تنها ایران را بلکه همه ما را نیز از ریشه جدا ساخته و نابود خواهد نمود پس بخود آئیم که فردا خیلی دیر است.

شاهزاده رضا پهلوی، شما مسئول میباشید به خواندن ادامه دهید