کاظمینی بروجردی در زندان دچار حمله قلبی شد

آقای کاظمینی بروجردی درزندان دچار حمله قلبی شد

بنابه گزارشات ارسالی زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی در سلول خود در زندان مخوف اوین دچار حمله قلبی و تنفسی گردید اما به جای بستری کردن ایشان در بیمارستان و درمان وی، او را برای مدت کوتاهی به بهداری زندان منتقل و دوباره به سلولش بازگرداندند.

آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی در آستانه هشتمین سال اسارت خود به خواندن ادامه دهید