هزار بار نه به اعدام

بهرام ابار

abar.......اعدام درملاء عام یکی از مجازاتهای بیرحمانه و خفت باریست که در برخی کشور ها مانند جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم همه روزه اجراء میشود. رژیم اسلامی ازاعدام برای ترساندن و سرکوب سازمان های دانشجویان معترض انتقاد گرا و اقلیت ها و گروه های مذهبی وجوامع قومی استفاده میکند. به خواندن ادامه دهید