منشور حقوق شهروندی؛ فرار نظام به جلو!

حسن زارع زاده اردشیر
حسن روحانی در یکصدمین روز دولت اش از آماده شدن منشور حقوق شهروندی خبر داد که قبلا قول تهیه آن را داده بود. حسن روحانی این منشور را در راستای تحقق وعده های خود در جهت رعایت حقوق و آزادیهای مردم تهیه کرده است. به خواندن ادامه دهید

قانون اساسی رژیم و حقوق شهروندی دولت: قوز بالا قوز!

الاهه بقراط

بقراطادعا و انتشار پیش‌نویس «حقوق شهروندی» که بیشتر یک قمپز سیاسی و ترفندی برای بیرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سیاسی و اجتماعی است، فرصت دیگریست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذیر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پایین آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هایی رژیم صورت می‌گیرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟! به خواندن ادامه دهید