حکومت اسلامی در ذات خود فریبکار است

محمد زمانی

me in suitدر چنین حکومت هایی اسلام یک ابزار سیاسی است و تمام کشتارها و قتل روشنفکران در داخل و خارج از کشوراز اوایل سال پنجاه و هفت بر اساس همین تفکر مذهبی است و همه ما شاهد چنین رویکردی بوده ایم و در رفتار نشان داده اند که غیر از خود را تحمل نمی نمایند و در نتیجه با اسم دین همه سرکوب ها را توجیه می نمایند .اصولا بر اساس همین تفکر خطرناک است که شعار مرگ باد در صفوف این جماعت شنیده میشود و همیشه خودشان را به حق و دیگران را کفار و دشمن به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات