«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است

بهروز ستوده
بهروز ستودهسرانجام لحظه نوشیدن جام زهر برای سید علی خامنه ای ، رهبر خودکامه و بی کفایتی که با سیاست های ضدملی خود ، کشورایران و حکومت فاسد خود را تا آستانه نابودی به پیش رانده است فرا رسید و با اعلام سیاست «نرمش قهرمانانه» در مقابل دشمن ! در حقیقت سیاست خارجی جدید حکومت اسلامی به خواندن ادامه دهید