نرمش قهرمانانه در داخل، ضامن ادعای صلح جویانه در خارج

الاهه بقراط

بقراطاگرچه هیچ جا بحران‌ داخلی با تغییر در سیاست خارجی حل نمی‌شود اما این تغییر، حرکت به سوی فروپاشی رژیم‌های دیکتاتوری را هموار می‌کند. برای مخالفان رژیم نیز فرصتی به دست آمده تا در دوران «ماه عسل» خامنه‌ای و روحانی ضمن استقبال از هر گونه تنش زدایی و کاهش تحریم‌هایی که کمر به خواندن ادامه دهید