آیا آمریکا آخوندها را در ایران به قدرت رساند؟

رضا پرچی زاده

حرف و حدیثهای مستدل و نسبتا مستندی وجود دارد که نشان می دهد خود آخوندها و متحدانِ آن زمانشان هم به احتمال زیاد در پی «دخالت خارجی»، آن هم از سوی دشمن خونی شان، «آمریکای جهانخوار»، در ایران به قدرت رسیدند؛ منتهی الان چون «مصلحتِ» هیچکدامشان نیست، هیچکدام هم در این باره هیچ نمی گویند.

اخیرا در گیر و دار آشوبهای مصر و سوریه به خواندن ادامه دهید