روحانی فقط حرف زد اما اجازه ی عمل نداشت

حشمت طبرزدی

حشمتهمین دیروز یک بهایی را ترور کردند و چند وقت پیش ستار بهشتی را در زندان و زیر شکنجه کشتند. انگار فراموش کرده که هموطنان ما را به جرم مسیحی شدن به زندان می اندازند. راستی که این جماعت چقدر پر رو تشریف داره! اقا خودش با نظارت استصوابی و با دوپینگ به خواندن ادامه دهید