منافع ملی یا مصالح رژیم؟

شاهین فاطمی

عکس شاهین فاطمییکبار دیگررژیم به آخرخط رسیده و دیگر چاره ای جز تسلیم برایش باقی نمانده است. آنچه امروزنباید از نظر دور داشت شرایط این عقب نشینی و تسلیم شدن است. رژیم بیگمان سعی خواهد کردازکشورهای طرف معامله برای خود نوعی امتیاز کسب کند به خواندن ادامه دهید