بیانیه 411 فعال سیاسی مدافع حقوق بشردر محکومیت توامان کشتار تروریستی ۱۴ نفر از مرزبانان کشور و اعدام ١٦ زندانی بلوچ

عکس دار اعدامما امضاء کنندگان زیر با اعتقاد به نفی خشونت ،کشتار تروریستی ۱۴ نفر از مرزداران کشورمان را توسط گروه جیش العدل در سراوان و اعدام انتقام جویانه و به سبک قرون وسطایی ١٦ زندانی بلوچ در زندان زاهدان را شدیدا محکوم می کنیم . به باور ما این اقدامات مروج خشونت نه تنها به خواندن ادامه دهید

تغییر رژیم در ایران آرزویی ممکن

عادل محمدی

عکس مرگ بر امریکااحزاب و گروههای سیاسی بجای قدرت طلبی و خود بزرگ بینی، لابیگری و قانون نگاری و در کل روند فعلی فعالیتهایشان آینده و فردا روز ایران را به صندوقهای رای بسپارند و بجای زندگی در رؤیا امروز و دنیای واقع را ببینیم و به وظیفه خود عمل کنیم. راهی نداریم بجز اینکه با اتحاد برای رهبری حرکتی بزرگ و راه اندازی گفتمانی سراسری به خواندن ادامه دهید