بیانیه جبهه دمکراتیک ایران برون مرز در حمایت از اعتراض مردم بختیاری

حکومت اسلامی در ایران، به مدت 35 سال به حقوق اولیه مردم در عرصه های مختلف توهین و تجاوز نموده است. جامعه ایران در برگیرنده اقوام و فرهنگ های متفاوت اما در هم تنیده، با هم و در کنار هم، هویت فرهنگی و ملی ایران را بوجود اورده اند . به خواندن ادامه دهید