«دههء روشنگری» در برابر «دههء فجر»: 35 سال «ضدانقلاب»؟!

الاهه بقراط
برخی از مفاهیم بنیادین جامعهء مدرن، مانند مسئولیت، روشنفکر، آزادی و قدرت را در رابطه با یکدیگر کاویدن، یک کار گروهی با منابع ذهنی و عینی لازم می‌طلبد. به خواندن ادامه دهید