فراخوانی برای تظاهرات 22 بهمن و اعتراض به جنایت های حکومت اسلامی

طبرزدی 22بعد از به قدرت رسیدن حکومت مذهبی در ایران ،همه ما شاهد مقاومت های ضد استبداد مذهبی حاکم بر ایران در سراسر جهان ،محور ازادی زندانیان سیاسی ،نه به اعدام ،وضعیت معیشتی مردم و نه به حجاب اجباری برای گذر از این حکومت و رسیدن به یک حکومت دمکرات در ایران هستیم .به همین دلیل از همه افراد و سازمان ها جهت اعتراض به سیاست های حکومت اسلامی دعوت بعمل می اید. به خواندن ادامه دهید