انگشت بزرگ دست راست زیر نعلین !!

احمد خلیلی

کسی که حقیقت را نمی داند ، نادان است . اما کسی که حقیقت را می داند و آن را کتمان می کند ، تبه کار است . ( برتولت برشت )

آقای معتمدی کارمند آموزش و پرورش است . از آن جائی که با حقوق ناچیز کارمندی جواب گوی هزینه های سرسام آور زندگی اش نیست ، بعد از اتمام ساعت کار اداری در سطح شهر مسافر کشی می نماید … پاسی از شب سپری شده است و به منزل برمی گردد . به خواندن ادامه دهید

پشتيبانى و حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى از فراخوان زندانيان سياسى

اسید پاشیپشتيبانى و حمايت كميته مشترک هماهنگى عملى ،مشتمل بر احزاب و سازمانهاى سراسرى در درون و برون مرز، از فراخوان مهم زندانيان سياسى بمنظور اتحاد سراسرى، پيوند جنبشها و هماهنگى اپوزيسيون دموكراسى خواه ،احزاب و سازمانهاى مطرح كشور از طيفها و نحله هاى مختلف با اعلام حمايت گسترده از اقدام شجاعانه زندانيان سیاسى در جهت فراخوان سراسرى ، بمنظور گسترش اعتراضات و اعتصابات كارگران، معلمان، مبارزات زنان، اعتراضات صنفى، سياسى دانشجويان و تمامى اقشار و طبقات اجتماعى كه زير فشار توانفرساى جمهورى اسلامى قرار گرفته اند، تاكيد مى نمايند كه با تمام قوا از فراخوان زندانيان مبارز سياسى و همه مبارزان كشور حمايت نموده و در جهت حمايت از جنبشهاى اعتراضى در كشور تمام توان خود را بكار خواهند گرفت. جنبشهاى موجود سرآغاز مبارزات ضد استبداد، ضد تبعيض و در راستاى استقرار آزادى و دموكراسى در كشور است ، در اين فراخوان بزرگ، اين نيروها حمايت همه هموطنان آزاديخواه و عدالت طلب را خواستار شده اند . به خواندن ادامه دهید