بیانیه حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران ;ایرانی دموکرات، بپا خیز!

حشمتایرانی دموکرات، بپا خیز!
هم میهنان گرامی ،سازمان و تشکلها، با درودهای گرم

می خواهم چند موضوع بسیار ساده اما در عین حال سرنوشت ساز را با شما در میان بگذارم و راه حل را از شما بخواهم. باخودم می اندیشم، چرا ما مردم ایران تصمیم نمی گیریم خود را ازاین وضعیتی که درآن گرفتار شده ایم رها سازیم و همچون سایر ملل متمدن، زندگی رو به پیشرفت با رفاه وآزادی را درپیش بگیریم؟!! به خواندن ادامه دهید