گفتگو با محمد زمانی و عباس خرسندی در خصوص بحران هسته ایی

http://radiofarhang.nu/index.php/radio/2015-02-18-11-38-05/item/1094-23-1394

درود بر ياران گرامى و شيفتگان راه آزادى : امروز مهرشيد ايرانى بيست و سومين روز از ماه فروردين از راديو فرهنگ گفتگو داشتم همزمان با آقاى عباس خرسندى دبير جبهه دمكراتيك ايران برون مرز و آقاى محمد زمانى سخنگوى جبهه دمكراتيك ايران به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو