نقشه راه وزارت اطلاعات برای توبه گیری گُروهی از «اصلاح طلبان»

منصور امان

حزب ندای ایرانیاندر حالی که «اصلاح طلبان» حُکومتی با نگاه به نمایش انتخابات مجلس، برای بازگشت به زیر «خیمه نظام» به دلبری از آقای خامنه ای همت گماشته اند، وزیر اطلاعات نقشه راه این سیاست و ایستگاه هایی که این مُشتاقان باید پُشت سر بگذارند را برای آنها ترسیم کرده است. به خواندن ادامه دهید