حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از خواسته های زندانیان در بند حکومت اسلامی در ارومیه

عکس زندان 22روز از اعتصاب غذاى زندانيان كرد در زندان اروميه مى گذرد. متاسفانه تا كنون وضعيت جسمى يكى از زندانيان وخيم گرديده است، بگونه اى كه ناگزير به بيمارستان منتقل گرديد. همه كسانى كه مجبور شده اند براى رساندن صداى مظلوميت خود دست به اعتصاب غذا بزنند، بخوبى مى دانند، اين زندانيان چه سختى هايى را تحمل مى كنند. مى دانند تا زمانى كه زندانى مجبور نباشد اينگونه زندگى خود را بخطر نمى اندازد. به خواندن ادامه دهید