فراخوان هفت نمايندة پارلمان اروپا: رد هرگونه سازش با رژيم ايران در زمينه حقوق بشر

هم‌زمان با روز جهاني حقوق بشر هفت نمايندة پارلمان اروپا، از اعضاي كميتة دوستان ايران آزاد در اين پارلمان طي مقاله‌يي در يورو اكتيو سايت خبري اتحادية اروپا كه به 27 زبان منتشر مي‌شود، تداوم و تشديد نقض فاحش حقوق بشر توسط رژيم آخوندي به‌ويژه جنايت‌هاي رژيم عليه زنان و افزايش موج وحشيانة اعدام‌ها در دوران آخوند روحاني را محكوم كردند و اتحادية اروپا را فراخواندند، هرگونه گسترش روابط با رژيم را به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مشروط كند. به خواندن ادامه دهید