قدرت مطلقه رهبر، منشأ همه فسادها!

شهباز نخعی

شهباز نخعی22«چرا جناب روحانی با وجود درخواست های مکرر یکبار… نگفت چه کسانی مانع کار او هستند و نگفت در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و قدرت های وابسته به رهبری هیچ کاره است و نمی تواند یا نمی خواهد با «ارباب و مرادش» دربیفتد زیرا دراین 35 سال به هرکجا رسیده است ازبرکت وجود ایشان بوده است، چرا که همه فسادها از قدرت مطلقه رهبر و درباریانش ناشی می گردد»! به خواندن ادامه دهید