تا ایران آزاد نشود، اوضاع منطقه همین خواهد بود

شاهین فاطمی

عکس شاهین فاطمیفریب جهان قصه روشن است، سحر تا چه زاید شب آبستن است. تابستان عجیبی است! به هر نقطه نقشه که نگاه می کنیم آتشی افروخته است. از مدیترانه تا مسکو و مرزهای چین، همه جا طوفانی برپا شده و هرروز و هر ساعت بی گناهانی اسیر یا کشته می شوند. به خواندن ادامه دهید