گفتگوهای هسته ای و نقض حقوق بشر در ایران با حضور نمایندگان مجلس امریکا

گفتگوهای هسته ای و نقض حقوق بشر در ایران با حضور دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصر اصفهانی

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو