آب سرد اتحادیه اروپا روی جمهوری اسلامی

منصور امان

European Union Flag in the Windاتحادیه اُروپا با صدور یک قطعنامه، توافُق هسته ای ژنو را در پهنه سیاست و رویکردهای جمهوری اسلامی به جلو رانده است. سند مزبور که «استراتژی اتحادیه اُروپا در برابر ایران» را تشریح می کند، با پرداختن به حوزه های حُقوق بشر، سوریه و امنیت منطقه، روشن ساخته که بُحران هسته ای را یک مساله فنی و مُجرد نمی داند و راه حل نهایی آن را در کادر یک مجموعه به هم پیوسته جُستُجو می کند. به خواندن ادامه دهید

فرمانده بسیج: اتحادیه اروپا غلط می‌کند در ایران دفتر بزند

عکس نقدی 22به دنبال تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در تهران٬ رییس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این مسئله، اتحادیه اروپا را «بدتر از چارپایان» دانست. به خواندن ادامه دهید