گفتگوی جمشید چالنگی بامحمد زمانی در برنامه تفسیر خبر;حکومت اسلامی قابل اعتماد نیست

در این شماره از تفسیر خبر ، در نیمه نخست همراه با آقای مهرداد خانساری (دبیر کل موج سبز) و در نیمه دوم با محمد زمانی (روزنامه نگار و کنشگر سیاسی) خواهیم پرداخت به موضوعاتی چون آنچه که در عرصه روابط خارجی ایران و غرب بویژه آمریکا می گذرد به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو