مؤسسه تحقیقاتی «نومورا» :شرایط برای خیزش مردمی در ایران آماده است

اسید پاشیرادیو فرانسه: یک مؤسسه تحقیقات اجتماعی در ژاپن، در گزارشی هشدار داده است که برخی کشورها از جمله ایران، محرکه‌ها و احتمال خیزش‌های اجتماعی را در بطن خود دارا هستند. به خواندن ادامه دهید