خشم شدید ولی فقیه از لغو نشدن تحریمها

حکومتی که اخلاق مدار نیست همه را به اخلاق مداری دعوت مینماید .حکومتی غیر ایرانی که با همت همه ما سقوط خواهد کرد .محمد زمانی

نوه خمینی: سال اسب و زمین خوردن سوارکار ناشی به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو