زندانیان سیاسی رجایی شهر ;معرکه هسته‌ای و حقوق ملت ایران

زندان رجایی شهرمعرکه هسته‌ای بین ماموران رژیم غیردموکراتیک و سرکوبگر حاکم بر ایران با دولت‌های غربی بالا گرفته است. دولت‌های غربی به ریاست دولت آمریکا در تلاش هستند با رژیم ضد بشری حاکم بر ایران، معامله ای به تعبیر خودشان “خوب” انجام بدهند تا منافع آنها تامین شود و رژیم ایران نیز راضی‌ باشد و در برابر ملت ایران سرافکنده نباشد! آنها به دنبال امنیت و منافع خود در منطقه اند و اینها بدنبال تداوم حکومت غیرقانونی و تجاوزگری منطقه‌ای هستند به خواندن ادامه دهید