روحانی؛ دروغگو، ملتمس و سرخورده در نیویورک

لیلا جدیدی

روحانی 222222این تنها مردم ایران که 35 سال تحت جنگ افروزی، بحران و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی زیسته اند، نیستند که به حرفهای بی مقدار روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل پوزخند زدند. آقای دیوید کامرون هم یکروز پس از دیدار با وی و شنیدن همین ادعاها، ضمن سخنان خود در این مجمع واکنشی مشابه نشان داده است. به خواندن ادامه دهید