جنبش دانشجویی 18 تیر، چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی

18 تیرپانزده سال از اولین خیزش بزرگ دانشجویی میگذرد، جنبشی که کل نظام جمهوری اسلامی را در وحشت سرنگونی قرار داد. این جنبش که ابتدا از دانشگاههای کشور شروع شده بود، بتدریج وارد حوزه اجتماعی شد و گسترش یافت. پیوند سریع جامعه با جنبش دانشجویی در 18 تیر سال 78 تنها نشان از یک واقعیت داشت، جامعه آماده خیزش بر علیه حکومت مستبد به رهبری خامنه ای بود. به خواندن ادامه دهید