مراقب سناریو هاشمی و دیگر سناریوها باشیم

محمد زمانی

mmz به اعتقاد من اگر امروز همه ی جهان مدنی و در راس ان امریکا و اسرائیل در خطر جنگ و تیررس مستقیم تروریسم جهانی به حمایت ایران هستند.نتیجه اشتباهات و سوداگری غرب در پرورش هیولایی به نام جمهوری اسلامی بوده است.به جای تقویت دموکراسی و حمایت از مبارزات مدنی مردم هنوز هم اشتباهات گذشته ،را تکرار مینمایند و چون همین هیولای دست پروده برای خودشان مسبب خطر شده بدنبال یک جنگ دیگری با منافع جدید هستند.بدون اینکه بخواهند مبارزات مردم ایران ،را ببینندو فروپاشی این حکومت را به مردم واگذار نمایند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات