استقبال از دموکراسی نو

محمد زمانی

mmzاشاره:با توجه به انتشار مقاله دموکراسی نو به بازار امد, در چند روز گذشته در بین مردم و روشنفکران موجی جدید را ایجاد نمود. عده ایی این شیوه را زبان مردم دانستند وخواستارادامه این روند شدند.با توجه به معضلات فرهنگی و همچنین اختناق فرهنگی در جامعه ایرانی ;و تاریخ استبداد زده ایران و حضور استعمارگران و حمله های زیاد در طول تاریخ و وجود حکومت دیکتاتورها در این کشور باستانی باعث شده ,که از ریل اصلی خود خارج شویم.و هنوز هم دست و گریبان با حکومت های دیکتاتور باشیم.براستی خودکامه از کجا می اید که بر این فرهنگ غنی غلبه می نماید.ایا خودگامگی ما در این امر شوم دخیل نیست?براستی تصمیم گرفتم که با این زبان که عامه پسند است مطالب خودم را انتشار نمایم.شاید برای بیان این زبان گوش های شنوایی باشدو برخوردی با جو فروشان گندم نما باشد؟

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

آقای نادری فر نوری علا و شبکه سکولارهای سبز نسخه درستی را ارائه می دهند

محمد زمانی

mmzبه اعتقاد من باید به روش ها انتقاد کرد نه به اتحادها..امیدوارم بتوانیم با شفافیت کامل کمیته ایی به وجود اوریم که در برگیرنده همه گروها و نظرات باشد. و بتوانند در انجا یک راهکار اساسی برای نجات ایران ارائه دهند.امروز مطلبی را دیدم که اقای نادری فر بدون هیچ منطقی به اقای نوری علا و همفکرانشان که در شبکه سکولارهای سبز هستند تاخته و به ایشان نسبت الترناتیو سازان سال پنجاه و هفت در پی نسخه پیچی  دوباره نسبت داده و هیچ اشاره ایی هم به انتقادات درست این شبکه نسبت به این شورای ملی ننموده اند. 

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات