کمیته مشترک هماهنگی در عمل; از جنبش و کمپین پشتیبانی از معلمان حمایت می کند

کمیته مشترک هماهنگی در عمل از جنبش و کمپین پشتیبانی از معلمان حمایت می کند ما شماری از ایرانیان خارج کشور کە از احزاب، طیف، گروه و شخصیتهای متفاوتی هستیم, در اقدامی مشترک، از مبارزات حق طلبانه معلمین تحت ستم در ایران پشتیبانی می کنیم. روز ۱۳ مهر برابر با ۵ اکتبر که «روزجهانی معلم» است، از اعتراض سراسری معلمان ایران زمین در راه تحقق خواست های آنان پشتیبانی میکنیم، ودر سراسر جهان در شهرها و کشور هایی که حضور داریم، در هماهنگی با اتحادیه های معلمان واتحادیه های کارگری و هر صدای حق طلبانە دیگری در ایران را هر چه رسا تر به گوش جهانیان خواهیم رساند. به خواندن ادامه دهید