چه چیزی مولد استبداد است ؛ قانون اساسی یا خامنه ایی

محمد زمانی
mmzبه اعتقاد من دوعامل شرایط امروز ایران را رقم زده است .یکی استبداد و خفقانی که از طرف حاکمیت به مردم تحمیل شده است و دوم اینکه بخش زیادی از جامعه به مطالبات عمومی توجه ایی ندارند و به قولی مصرف گرا و بیشتربه دنبال منافع شخصی خود هستند.به هر حال من معتقد هستم که جامعه و مردم باید تغییری در این روند ایجاد نمایند وگرنه حاکمان مستبد راه خود را می روند.پس تا زمانی که اکثرا مطالبه محور نشوند و با خواسته های صنفی و حقوق شهروندی و قانون اشنا نباشند، نمی توانند به خواسته های و احقاق حقوق خود اشنا شوند.تا زمانی که همه مسوول نباشند و مشارکت نداشته باشند انچنان تحولی ایجاد نخواهد شد.پس مسئولیت پذیری ،قانون گرایی و سیستم دموکراتیک ایجاد کردن، از الزامات است.در مورد اقای خامنه ایی هم همین طور است فرقی نمی کند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات