شرکت در انتخابات چه دستاوردی برای مردم دارد؟

محمد زمانی

mmzبا این تفسیر می توان این نتیجه را گرفت ،که این مردم هستند ،که با انتخاب نمایندگان خود، برای دوره ایی تعیین شده به ان مشروعیت می بخشند و در اصل عملکرد نمایندگان، پاسخی به مردم است .حال این پرسش مطرح می شود که در این سی و چهار سال در حکومت اسلامی، چه احترامی به رای مردم گذاشته شده است ?ایا مردم با رای دادن زندگی ،بهتری را تجربه نموده اند? ایا در این حکومت رای مردم باعث پیشرفت ایران شده است ? ایا مردم به مطالبات و حقوق شهروندی خود دست یافته اند? ایا معضل بیکاری ،ازادی احزاب و مطبوعات،زودودن فساد،ازادی های فردی و اجتماعی، تورم و معیشیت مردم در این حکومت تامین شده است?

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات