رابطه دموکراسی با انتخابات ازاد

محمد زمانی

mmzپس اگر به دموکراسی وانتخابات ازاد اعتقاد دارید نوع حکومت وسیستم مدیریتی کشور را به صاحبان قدرت که مردم هستند واگذار کنید و سعی نمایید که نیروهای سکولار ، دموکرات وانحلال طلب را در برابر حکومت توتالیتر ولایت جمهوری اسلامی متحد سازید.وقتی میگویید انتخابات ازاد تعریف درستی را به مردم ارائه دهید. انتخابات ازاد یعنی اینکه همه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند.و کسی را نمی توان حذف نمود.شاید ما تنها ملتی هستیم که بیش از صد سال است برای دموکراسی و ازادی مبارزه می‌کنیم و هر بار نتیجه‌ای بدتر از سابق را می‌گیریم؛ چون ما می دانیم که چه نمی خواهیم، نمی دانیم که چه می خواهیم .امروز همه ما از شرایط ایران با خبر هستیم و تکرار این همه گرفتاری بدون راهکار و مانفیست به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات