بی تفاوتی اصلی ترین عامل بحران…

محمد زمانی

mmzهر روز از خودمان می پرسیم ، که چرا ایران، کشوری با این همه ،پیشینه تاریخی و فرهنگی گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی است. باید ابراز داشت :عدم توسعه سیاسی و حکومت دکانداران مذهبی در ایران چنان جامعه را سست نموده، که روزمرگی را در جامعه شاهد هستیم.اما سوال اینجاست که چه کسی و عواملی باعث توسعه و یا عقب ماندگی یک کشور و جامعه می شود? مگر نه اینکه تمام افراد یک جامعه باید در پیشرفت سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نقش ایفا نمایند! پس یک جای کار ایراد دارد و ان بی تفاوتی مردم یک جامعه ،نسبت به سرنوشتشان است. اگر به اطراف خودمان بنگریم ، برخی از افراد بیشتر به دنبال منافع شخصی و نه اجتماعی و سیاسی خود هستند و به همین دلیل به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات