ویدئو

فیلم خرید رآی از سوی نامزدهای «انتصابات» رژیم

نمایی از چانه زنی برای خرید رآی از سوی دختر محمد باقر سعادت، نماینده ی جناح «اعتدالی» رژیم، که در انتخابات دشتستان، در استان بوشهر، برنده شد و به مجلس شورای رژیم راه یافت!رژیم جمهوری اسلامی اینچنین گروهی از مردم را برای نمایش «انتخابات» خود گردآوری کرد.البته این موضوع تازگی ندارد و در سراسر ایران این موضوع عادی شده است .بله این هست ماهیت حکومت اسلامی …… به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

میزان عدم شرکت در انتخابات بود

احمد تاج الدینی

انتخابات هفتم اسفندماه 1394 به انجام رسید و نتایج آن آنگونه که رژیم خواسته است در دسترس همگان قرار گرفته است. این انتخابات مانند انتخابات های پیشین به تمام معنا مهندسی شده بود. مهندسی انتخابات به این معناست که همه کاندیداها از سوی شورای نگهبان قانون اساسی نظام حاکم منتصب شده بودند. به خواندن ادامه دهید